Kustpark Village Scaldia

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1 Definities
1.1
Kustpark Village Scaldia: de organisatie die bemiddelt bij de verhuur van vakantiehuizen in opdracht van de eigenaren en hun vertegenwoordigers.
1.2 accommodatie: alle vakantieverblijven die zijn ingericht voor overnachtingen.
1.3 de huurder: de (rechts)persoon die de boeking verricht en daardoor de wederpartij wordt van Kustpark Village Scaldia.
1.4 de gebruiker: de huurder en de door de huurder opgegeven personen die gebruik maken van de door de huurder gehuurde accommodatie en/of andere faciliteiten.
1.5 accommodatie verstrekker: de eigenaar en/of de door deze aangestelde beheerder van de voor verhuur beschikbare accommodatie.
1.6 de overeenkomst: de huurovereenkomst tussen de accommodatie verstrekker en de huurder.
1.7 vakantiepark: het park waarin een accommodatie zich bevindt
1.8 parkreglement: het reglement dat de accommodatie verstrekker hanteert voor het gebruik van de accommodatie en/of het park.
1.9 huursom: basis huurkosten inclusief eventuele kortingen en exclusief bijkomende kosten.
1.10 schriftelijk: per brief of e-mail.
1.11 website: de website(s) die Kustpark Village Scaldia gebruikt voor het aanbieden van de accommodatie. 

2 Toepasselijkheid
Algemene voorwaarden
2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Kustpark Village Scaldia en overeenkomsten betreffende huur van accommodaties die met Kustpark Village Scaldia worden gesloten. Deze voorwaarden zijn een onlosmakelijk onderdeel van de overeenkomst.

3. Aanbod
3.1
Het aanbod van Kustpark Village Scaldia is geldig zolang Kustpark Village Scaldia daadwerkelijk beschikt over het vakantiehuis.

4. Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst
4.1 Reserveren
4.1.1
Er kan zowel ter plaatse, online als telefonisch een accommodatie worden gereserveerd. Deze manieren van reserveren zijn voor beide partijen bindend.
4.1.2
Online reserveren; er komt een overeenkomst onder opschortende voorwaarde tot stand tussen de huurder en Kustpark Village Scaldia met betrekking tot het boeken van een accommodatie die expliciet door Kustpark Village Scaldia wordt aangeboden op de website indien:
a) de huurder akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Kustpark Village Scaldia
b) de huurder alle verplichte gegevens invult om de reservering online te kunnen maken en vervolgens de reservering definitief maakt d.m.v. de button “bevestigen”.    
4.1.3 Iedere ontvangst van een reservering welke gemaakt wordt via de website wordt door Kustpark Village Scaldia bevestigd met een e-mail aan de huurder, welke betekent dat de reservering is ontvangen en in behandeling is genomen. Daarmee is de reservering bindend voor de huurder.
4.1.4 Na ontvangst van de reservering wordt deze door Kustpark Village Scaldia gecontroleerd op juistheid. Als de reservering correct is, is de opschortende voorwaarde, zoals bedoeld onder 4.1.2,
vervuld en komt de overeenkomst tot stand.
4.1.5 Als de huurder geen ontvangstbevestiging per e-mail heeft ontvangen dient de huurder contact op te nemen met Kustpark Village Scaldia, bij gebreke waarvan door de huurder geen beroep op de reservering kan worden gedaan.
4.1.6 Leeftijd: reserveringen kunnen alleen gemaakt
worden door personen die 21 jaar of ouder zijn, reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn niet geldig. Indien een huurder een reservering maakt t.b.v. jongere personen en zelf niet de gehele periode aanwezig is is de boeking eveneens niet geldig. Een eigenaar kan een reservering door jongere personen achteraf weigeren. In overleg met Kustpark Village Scaldia kunnen uitzonderingen worden gemaakt.
4.1.7 Tevens behoudt Kustpark Village Scaldia zich het recht voor om een reservering te weigeren indien vermoed wordt dat de accommodatie zal worden gebruik in strijd met deze algemene voorwaarden.
4.2 Herroepingsrecht
4.2.1
Gemaakte reserveringen zijn wettelijk definitief voor de huurder. Een herroepingsrecht (de zogeheten afkoelperiode) zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing op diensten betreffende de huur van accommodatie.

5 Annuleren of wijzigen van de overeenkomst
5.1 Annuleren door huurder
5.1.1
Het kan gebeuren dat men de vakantie door onvoorziene omstandigheden moet annuleren. In dit geval moet de huurder of zijn plaatsvervanger dit schriftelijk aan Kustpark Village Scaldia doorgeven. Aan een annulering of wijziging zijn in de meeste gevallen kosten verbonden.
5.1.2 Na annulering ontvangt de huurder van Kustpark Village Scaldia een annuleringsnota. Hierin staan de kosten van de annulering omschreven.
5.1.3 Bij annulering voor een reservering kan de huurder tot 30 dagen voor aankomst kosteloos annuleren. Bij annulering tot 14 dagen voor aankomst is de huurder 50% van de totale huursom, exclusief de bijkomende kosten verschuldigd aan Kustpark Village Scaldia. Bij annulering binnen 14 dagen voor aankomst is de huurder de totale reserveringssom, exclusief de bijkomende kosten verschuldigd aan Kustpark Village Scaldia.
5.1.4 Indien huurder zijn verblijf beëindigt voor de vertrekdatum is er in geen geval recht op restitutie.
5.2 Annulering door Kustpark Village Scaldia
5.2.1
In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, is Kustpark Village Scaldia gerechtigd de reservering te annuleren. Onder onvoorziene omstandigheden en overmacht wordt onder meer verstaan:
a) dat de accommodatie niet meer geschikt is voor verhuur (bijvoorbeeld door wateroverlast, brand of wanprestatie van de accommodatie verstrekker).
b) dat de accommodatie niet meer beschikbaar is (bijvoorbeeld door plotselinge verkoop van de accommodatie door de accommodatie verstrekker, een dubbel geplaatste reservering of een faillissement van de accommodatie verstrekker).
5.2.2 Kustpark Village Scaldia stelt de huurder hiervan direct met opgave van reden, telefonisch of schriftelijk op de hoogte.
5.2.3 Kustpark Village Scaldia zal in dit geval trachten een gelijkwaardige accommodatie aan te bieden tegen dezelfde huursom.
5.2.4 Als geen passend alternatief aanbod kan worden gedaan, of de huurder gaat niet akkoord met het geboden alternatief, gaat Kustpark Village Scaldia over tot terugstorten van de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde huursom zonder dat Kustpark Village Scaldia aan de huurder enige schadevergoeding verschuldigd is.
5.2.5 Kustpark Village Scaldia is nimmer aansprakelijk voor kosten van eventuele diensten door (mede)huurder zelf gereserveerd (bijvoorbeeld vliegtickets, autohuur, excursies e.d.)
5.2.6 Kustpark Village Scaldia heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen en ontruiming van het vakantiehuis te eisen, indien de huurder zijn zorgplicht voor het huis ernstig verzaakt, onder andere als hij meer of andere personen en/of dieren in het huis onderbrengt dan toegestaan volgens de overeenkomst. In een dergelijk geval vindt geen teruggave plaats van de huursom en/of waarborgsom of een gedeelte daarvan. Tevens is de huurder verplicht de schade te vergoeden die Kustpark Village Scaldia of de eigenaar lijdt ten gevolge van het handelen of nalaten van huurder.
5.3 Wijzigen overeenkomst
5.3.1 In geval van wijzigen van de overeenkomst zijn de annuleringsvoorwaarden als gemeld in artikel 5.1 onverkort van toepassing waarbij voor de termijnen genoemd onder artikel 5.1.3, uitgegaan wordt van de eerste reservering. 
5.3.2 Kustpark Village Scaldia is niet verplicht een verzoek van huurder tot wijziging van de overeenkomst te accepteren.
5.3.3 Indien men een wijziging wil doorvoeren, dient huurder dit schriftelijk aan Kustpark Village Scaldia door te geven.

6.Betaling huursom
6.1 Betalen
6.1.1 De aanbetaling van 50% van de totale reserveringssom dient huurder binnen 2 dagen na reserveringsdatum te betalen aan Kustpark Village Scaldia.
6.1.2 Het resterende deel dient huurder 14 dagen voor de aankomstdatum aan Kustpark Village Scaldia te hebben betaald.
6.1.3 Bij reserveringen binnen 14 dagen voor aankomst dient huurder 100% van de reserveringssom direct aan Kustpark Village Scaldia over te maken.
6.2 Niet betalen binnen de betalingstermijn
6.2.1
Zodra de huurder in verzuim is, is Kustpark Village Scaldia gerechtigd om de overeenkomst te annuleren en de huurder aansprakelijk te stellen voor de gemaakte kosten.
6.2.2 In dit geval zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing conform artikelnummer 5.1.3 en zullen de reeds betaalde gelden met de annuleringskosten worden verrekend.
6.2.3 Kustpark Village Scaldia behoudt zich het recht voor om de vordering uit handen te geven aan een derde (bijvoorbeeld een incassobureau). Alle daarmee gemoeide gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, evenals de (wettelijke) rente zullen dan op de huurder worden verhaald.

7 Waarborgsom
7.1 De huurder zal voor aankomst op het park aan Kustpark Village Scaldia een waarborgsom van € 250,- voldoen.
7.2 Schade aan de accommodatie, inventaris daarvan of het park die is toegebracht tijdens de huurperiode, extra schoonmaakkosten wegens het niet netjes achterlaten van de accommodatie en eventuele ter plaatse te betalen kosten kunnen met de waarborgsom worden verrekend. Indien de waarborgsom niet toereikend is om deze schade of kosten te dekken, zal de (mede)huurder dit tekort ter plaatse dienen te voldoen.
7.3 Kustpark Village Scaldia zal de waarborg uiterlijk binnen twee weken na vertrek beschikbaar stellen wanneer er geen verdere reden tot inhouding of verrekening is.
7.4 Kustpark Village Scaldia neemt geen enkele verantwoording voor heffing en/of terugbetaling van deze waarborgsom en de in dit artikel lid bedoelde kosten.

8 Aansprakelijkheid huurder
8.1
De huurder is aansprakelijk voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie toegebracht door hemzelf en/of zijn reisgenoten dan wel bezoekers. Hij is tijdens de huurperiode verantwoordelijk voor het huis en hij verplicht zich het huis netjes en schoon te houden. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan Kustpark Village Scaldia en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van zichzelf, andere gebruikers of een van zijn reisgenoten. Het wordt aanbevolen om naast de eigen WA verzekering een aparte reisverzekering af te sluiten. Huurders dienen over een WA verzekering te beschikken.
8.2 Het is niet toegestaan om meer of andere personen c.q. dieren in het vakantiehuis onder te brengen, dan die vermeld staan op de schriftelijke bevestiging. De eigenaar mag in dat geval de huurder weigeren.

9 Aansprakelijkheid Kustpark Village Scaldia of eigenaar
9.1
Een eventuele aansprakelijkheid van Kustpark Village Scaldia wordt in ieder geval beperkt tot toerekenbare tekortkomingen in de werkzaamheden van Kustpark Village Scaldia als bemiddelaar en is in ieder geval beperkt tot eenmaal de huursom, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid bij Kustpark Village Scaldia.
9.2 Kustpark Village Scaldia aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of tengevolge van een verblijf in één van de vakantiehuizen en/of andere faciliteiten die Kustpark Village Scaldia aanbiedt, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van Kustpark Village Scaldia.
9.3 Kustpark Village Scaldia staat er niet voor in dat het verblijf in één van de door Kustpark Village Scaldia aangeboden accommodaties niet voldoet aan de verwachtingen die u daarvan had.
Aansprakelijkheid voor schade bestaande uit verlies van reisgenot en/of andere gevolgschade, is onder alle omstandigheden uitgesloten.
9.4 Noch Kustpark Village Scaldia, noch de eigenaar is in geen geval aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering of enige andere verzekering.
9.5 Kustpark Village Scaldia is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.
9.6 Kustpark Village Scaldia aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelen en/of nalaten van een eigenaar.
9.7 Een eventuele aansprakelijkheid van de eigenaar, uit welke rechtsgrond dan ook, wordt beperkt tot maximaal driemaal de huursom, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
9.8 Uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden tevens voor personeel van Kustpark Village Scaldia, de eigenaar en door deze ingeschakelde derden.
9.9 Kustpark Village Scaldia kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor onverwachte (bouw)activiteiten in de buurt van de gereserveerde accommodatie, werkzaamheden aan toegangs- en/of hoofdwegen, geluidsoverlast door bijvoorbeeld buren, kerkklokken, auto’s, treinen of landbouwwerktuigen, overlast door ongedierte en milieuproblemen in de nabijheid van de accommodatie.

10 Huisdieren
10.1 Huisdieren zijn enkel toegestaan als dit uitdrukkelijk staat aangegeven.
10.2 Het onaangemeld meenemen van huisdieren kan aanleiding zijn voor Kustpark Village Scaldia om de toegang tot het de accommodatie te weigeren.
10.3 Aan het meenemen van huisdieren zijn extra (schoonmaak)kosten verbonden.
10.4 Huisdieren mogen geen overlast bezorgen aan de overige gasten.
10.5 Huisdieren dienen te allen tijde aantoonbaar te voldoen aan de daaraan gestelde gezondheidsen inentingseisen die gelden in Nederland. Het niet voldoen aan deze eisen of het niet kunnen aantonen dat wordt voldaan aan deze eisen, kan aanleiding zijn voor Kustpark Village Scaldia om het huisdier niet in de accommodatie toe te laten.

11 In-de-plaatsstelling
11.1 Tenzij schriftelijk is overeengekomen met Kustpark Village Scaldia, is het de huurder en zijn reisgenoten niet toegestaan de gehuurde accommodatie onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan derden dan in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan.
11.2 Indien u met Kustpark Village Scaldia bent overeengekomen dat u en/of één of meer gebruikers worden vervangen, blijft u naast de huurder en/of gebruiker die u en/of andere gebruikers vervangen hoofdelijk aansprakelijk tegenover Kustpark Village Scaldia voor de betaling van de huursom, de wijzigingskosten en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging en eventuele annuleringskosten.

12 Tekortkomingen in het gehuurde vakantiehuis
12.1 Kustpark Village Scaldia stelt alles in het werk om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Tekortkomingen in het gehuurde vakantiehuis dienen onmiddellijk en uiterlijk binnen 24 uur na het constateren of ontstaan van de tekortkoming aan Kustpark Village Scaldia gemeld te worden.
12.2 Kustpark Village Scaldia zal in geval van tijdige melding van een tekortkoming zich inspannen om deze op te heffen. Indien dit niet lukt en de tekortkoming is zodanig ernstig dat het gebruik van het vakantiehuis ernstig wordt belemmerd, heeft de huurder aanspraak op een alternatief onderkomen of passende schadeloosstelling. Artikel 9 is van overeenkomstige toepassing.
12.3 Achteraf, na vertrek, kunt u geen aanspraak meer maken op vergoedingen, declaraties etc.

12 Website
12.1 Kustpark Village Scaldia besteed de grootste aandacht en zorg aan de juistheid van de gegevens op haar website. Kustpark Village Scaldia kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en/of op een later tijdstip aangebrachte wijzigingen. Kennelijke typefouten binden Kustpark Village Scaldia niet. Prijswijzigingen voorbehouden.
12.1 De website van Kustpark Village Scaldia kan links bevatten naar websites van derden. Kustpark Village Scaldia is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan één van deze verbonden websites.

13 Huisregels en parkreglement
13.1 De huisregels en het parkreglement van Kustpark Village Scaldia maken onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden.

14 Privacy
14.1 Gebruik (persoons-)gegevens
14.1.1 De terzake van de reservering ingevulde persoonsgegevens zullen worden gebruikt voor het afhandelen van de reservering. Indien er een wijziging optreedt in de reeds verstrekte gegevens is (mede)huurder verplicht deze onmiddellijk schriftelijk aan Kustpark Village Scaldia door te geven.
14.1.2 De ingevoerde informatie zal tevens worden opgenomen in de klantendatabase van Kustpark Village Scaldia met als doel te worden gebruikt voor de communicatie tussen Kustpark Village Scaldia en huurder ter zake van de reservering (bijvoorbeeld in verband met de facturering, het verzenden van de benodigde informatie met betrekking tot de boeking etc.) en voor het toezenden van aanbiedingen van en informatie over Kustpark Village Scaldia. Gegevens van de (mede)huurder wordt niet verstrekt aan derden die niet betrokken zijn bij onze organisatie. 

15 Overige bepalingen
15.1
Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Bevoegd is de Nederlandse rechter.
15.2 in deze voorwaarden worden met “de huurder”, tevens de leden van het reisgezelschap van de huurder/aanmelder bedoeld. De huurder/aanmelder is hoofdelijk aansprakelijk voor de betalingsverplichting.
15.3 Het is niet toegestaan de gehuurde accommodatie onder te verhuren.
15.4 Door het sluiten van de overeenkomst aanvaardt de huurder de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw verwijzing naar andere algemene voorwaarden. Kustpark Village Scaldia wijst alle algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.
15.5 In het geval dat bepalingen uit deze voorwaarden of delen daarvan niet rechtsgeldig (meer) zouden zijn of buiten toepassing worden verklaard, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De getroffen bepaling(en) worden dan omgezet in vergelijkbare bepalingen die wel rechtsgeldig zijn.
15.6 Druk- zet- en typefouten binden Kustpark Village Scaldia niet.
15.7 Met deze Algemene Voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties.