Kustpark Village Scaldia

Huisregels en parkreglement

Huisregels en parkreglement

Samen met de “Algemene Voorwaarden” die van toepassing zijn op de overeenkomst tussen de verhuurder en huurder vormen de Huisregels en Parkreglement één geheel.

Gebruik accommodatie

 • De accommodaties beschikken elk over een persoonlijke inrichting. Het is niet toegestaan meubilair dat in de accommodatie hoort mee naar buiten te nemen. (Tuin)meubilair en witgoed mogen niet naar andere accommodaties worden verplaatst.
 • De huurder is verplicht de accommodatie en de onmiddellijke omgeving daarvan in nette en ordelijke staat te houden. Afval dient te allen tijde tijdig te worden gedeponeerd in de daartoe bestemde containers of afvalbakken.
 • Bij afwezigheid van de huurder wordt de thermostaat bijgesteld naar 15 ℃ om zo hoge energiekosten te voorkomen. De verhuurder behoudt zich het recht voor, bij excessief gebruik van gas, water en elektra, de meerprijs hiervan achteraf door te belasten aan de huurder.
 • Indien de huurder niet aanwezig is in of om de accommodatie, dienen alle losse zaken rondom de accommodatie te zijn opgeruimd, te zijn opgeborgen en uit het zicht te zijn geplaatst.
 • Het is niet toegestaan partytenten en schotelantennes te plaatsen rondom accommodaties zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de supervisor van het park.

  Gezondheid, hygiëne en onderhoud
 • Het is verboden, in verband met de hygiëne en het voorkomen van ongedierte, etenswaren in het park achter te laten.
 • Het is verboden bloemen te plukken, takken of struiken los te trekken of spijkers in bomen te slaan. Ook het graven van gaten en het beschadigen van openbaar groen is niet toegestaan.
 • Wildplassen is niet toegestaan.
 • Het is  enkel toegestaan water en WC-papier door de WC te spoelen. Overige zaken dienen in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.
 • In verband met het plegen van noodzakelijk onderhoud- en of schoonmaakwerkzaamheden aan het gehuurde zal, zonder recht op vergoeding, de huurder toegang geven tot de accommodatie. Door de verhuurder aangewezen personen moeten in dit kader te allen tijde tot het gehuurde toe worden gelaten.
 • Huurder dient de accommodatie bezemschoon op te leveren, dus: de vaat is gedaan, beddengoed is afgehaald en opgevouwen, de keuken en de koelkast zijn schoongemaakt en de vuilniszak is in de container geplaatst.
 • Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie is de huurder verantwoordelijk voor eventueel geleden schade en is verhuurder gerechtigd extra kosten in rekening te brengen.

(Nacht)rust en overlast

Huurders van het park dienen zich correct te gedragen en alles na te laten wat aan de verhuurder of andere huurders redelijkerwijs aanstoot of overlast kan geven.

 • Tussen 22.00 en 7.00 uur dient de nachtrust gerespecteerd te worden, dit betekent onder meer geen luide gesprekken, muziek of enig ander lawaai.
 • Het is niet toegestaan muziekdragers, muziekinstrumenten en andere voorwerpen die geluidsoverlast (kunnen) veroorzaken op een dusdanige manier te gebruiken dat overlast wordt veroorzaakt.
 • Openbare dronkenschap is verboden. Het is een huurder niet toegestaan om buiten de accommodatie, anders dan op het daarbij behorende terras, geopende flessen of blikken alcoholhoudende drank(en) bij zich te hebben.


Parkeren

 • Er dient te worden geparkeerd op de daartoe aangewezen plaatsen.
 • Het parkeren op de weg en groenstroken langs de weg is niet toegestaan.


Verwijdering van het terrein/ontzegging van de toegang
Alle huurders, en medehuurders dienen de in de offerte, de Algemene Voorwaarden en het Parkreglement opgenomen voorschriften en regels strikt na te leven en aanwijzingen van het personeel van de verhuurder in welke vorm en in welk verband dan ook strikt op te volgen.
Dit geldt eveneens voor de regels die voor het gebruik van de faciliteiten op het park gelden. In geval van niet-naleving van deze voorwaarden en regels evenals in geval van het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel, is de verhuurder gerechtigd de huurders en medehuurders te (laten) verwijderen van het park, waarbij verdere toegang tot het park zal worden ontzegd, zonder dat de huurder recht krijgt op gehele of gedeeltelijke restitutie van of korting op de betaalde of nog te betalen huursom(men), onverminderd het recht van de verhuurder om schadevergoeding te vorderen voor de schade die door de overtreding wordt veroorzaakt.
Algemeen geldt dat eerst een waarschuwing zal worden gegeven. In dringende gevallen, ter vrije beoordeling van de verhuurder, kan hiervan worden afgezien en zal overgegaan worden tot onmiddellijke verwijdering en zal de toegang tot het park worden ontzegd. In geval van verwijdering dient de huurder of medehuurder de accommodatie en het park binnen 24 uur nadat verhuurder de melding heeft ontvangen te verlaten.

Onvoorziene gevallen
In gevallen die niet geregeld zijn in de Algemene Voorwaarden of dit Parkreglement beslist de bevoegde Nederlandse rechter.